Photo of Sandro's Star

(Sagnol – Nostalgia’s Star xx – Envoy xx)
German Oldenburg Verband Stallion